Futura osiguranje

Sa Futura osiguranjem možete obezbijediti sredstva za školovanje Vašeg djeteta, a sebi sigurnu budućnost i bezbrižnu starost. Prednost ove vrste osiguranja proizilazi iz činjenice da u sebi sadrži elemente štednje, koja se ostvaruje dugoročnim izdvajanjem sume po Vašem izboru.

Ništa nije vrednije od života i zbog toga ga treba na vrijeme i kvalitetno zaštititi.   

Futura  osiguranje je mješovito osiguranje života sa utvrđenim rokom isplate osigurane sume, koje Vam pruža istovremeno i mogućnost štednje za budućnost i životno osiguranje u slučaju smrti, kako biste bili sigurni da će u neželjenoj situaciji članovi Vaše porodice biti zbrinuti. 

Po isteku osiguranja, korisniku se isplaćuje osigurana suma zajedno sa pripisanim iznosom dobiti.
U slučaju smrti osiguranika u toku trajanja osiguranja, ugovorena osigurana suma za slučaj smrti i do tada ostvarena dobit isplaćuje se korisniku osiguranja po isteku ugovora.

 

USLOVI OSIGURANJA

  • Osiguranik može biti star od 14 do 65 godina
  • Ugovor se može zaključiti na najmanje 10 godina, a najviše na 25 godina
  • Minimalna premija 300 € godišnje

Ukoliko se plaćanje premije kod novozaključenih ugovora realizuje putem trajnog naloga kod neke od poslovnih banaka, klijent je oslobođen doplatka za sva ispodgodišnja plaćanja. Takođe, na ovaj način mjesečno plaćanje premije znatno je komfornije za ugovarača osiguranja.

U nastavku možete preuzeti uslove osiguranja koji su trenutno na snazi. Za sve prethodne verzije uslova osiguranja, molimo da nas kontaktirate: office@wiener.co.me .

Opšti uslovi za osiguranje života
Dopunski uslovi za Futura program osiguranje života

 

DOPUNSKA OSIGURANJA

Dopunsko osiguranje za slučaj hirurških intervencija

Ovo osiguranje obezbjeđuje naknadu troškova hirurških intervencija u slučaju nastanka bolesti koja nije bila indikovana prije sklapanja ugovora, ili u slučaju nezgode. Možete ga ugovoriti istovremeno sa ugovorom o osiguranju života i na isti vremenski period. Ukoliko se tokom trajanja osiguranja dogodi više hirurških intervencija, naknada se isplaćuje za svaku od njih, do visine ugovorene osigurane sume.  

Osiguranje od nastupanja težih bolesti

Uz Futura program može se dodatno zaključiti i Osiguranje od nastupanja težih bolesti.

Ukoliko se dijagnostikuje neka od bolesti pokrivenih ovim osiguranjem*, osiguraniku se isplaćuje osigurana suma kako bi mu se omogućilo neophodno liječenje i pokrili potencijalno veliki troškovi.

Ovo osiguranje pokriva i neophodnu trajnu njegu.

Osnovno osiguranje života ovim se ne prekida, već se nastavlja sa istom osiguranom sumom.

*Dopunskim osiguranjem od nastupanja težih bolesti pokrivene su sljedeće bolesti: maligni tumori, akutni infarkt miokarda, bajpas – operacija koronarnih arterija, hronično otkazivanje bubrega, transplantacija organa, kvadriplegija, cerebrovaskularni insult-šlog i potpuno sljepilo. 

Osiguranje od nezgode

Ukoliko se osiguraniku dogodi nezgoda (saobraćajna nezgoda, povreda na radu, padovi...) zbog koje dođe do trajnog invaliditeta, ovo dopunsko osiguranje obezbjeđuje isplatu osigurane sume ili dijela osigurane sume, u zavisnosti od stepena invaliditeta, kao i naknadu za dane provedene u bolnici.

Osiguranje za slučaj smrti usled nezgode

Ugovaranjem osiguranja za slučaj smrti usled nezgode, korisnik dobija duplu osiguranu sumu ukoliko nastane osigurani slučaj,  ili trostruku osiguranu sumu ukoliko se ovo dopunsko osiguranje ugovori još jednom.

 

PRIMJER

Muškarac od 30 godina, ugovor na 25 godina

Godišnja premija

500,00 €

Mjesečna premija*

41,67 €

Osigurana suma**

13.924 €

 

Žena od 30 godina, ugovor na 25 godina

Godišnja premija

500,00 €

Mjesečna premija*

41,67 €

Osigurana suma**

14.075 €

 

* Mjesečna premija uz ugovoreno plaćanje putem trajnog naloga
** Navedena osigurana suma biće uvećana za pripisanu dobit