Partnerët

Marrëveshja për bashkëpunim në Mal të Zi e Wiener Städtische Sigurim i Jetës me Erste Bankën, e cila është arritur në nivel global e që zbatohet në vend, është shumë e suksesshme.

Kompanitë tona i kanë bashkuar forcat e tyre që tu ofrojnë klientëve mundësi të reja që të shfrytëzojnë në mënyrë optimale të gjitha përparësitë e shërbimeve bankare. Numër më i madh i pikave të shitjes, paketat më të leverdisshme të produkteve, procesuimi më i shpejtë i aplikimeve, përbëjnë lehtësime që klientët tanë ti kënaqin të gjitha nevojat e tyre financiare dhe të sigurimeve.

Bashkëpunimi ynë me bankat

Në mënyrë që të sigurohet suksesi i shërbimeve Tuaja të rëndësishme financiare, ne Ju ofrojmë – sigurim të përfituesit të kredive bankare.

Çdo kontratë sigurimi, Wiener Städtische Sigurim i Jetës Podgorica sh.a. do ta lidhë për atë periudhë që i përgjigjet periudhës kohore që zgjat kredia. Pjesë përbërëse e çdo kontrate sigurimi është deklarata me shkrim (vinikulacia) e të Siguruarit, me anë të të cilës të drejtat në bazë të kontratës së lidhur për sigurimin, tërësisht ose pjesërisht, e kjo për një periudhë kohe të caktuar në kuadrin e periudhës të sigurimit, ja kalon personit të tretë (bankës).