3D program

Da bismo obezbijedili finansijsku nezavisnost i sigurnost nije ključno koliko novca zarađujemo, već koliko smo u stanju da uštedimo. Novac je lako potrošiti, zato je bolje investirati ga u korisne stvari. Ulažući novac u životno osiguranje odgovorno upravljate svojim sredstvima i mislite na duže staze.

3D osiguranje je do sada najpotpuniji i najfleksibilniji proizvod osiguranja, koji pruža mogućnost osiguranja svim licima bez obzira na godine starosti i zdravstveno stanje. Sastavljen je iz dvije povezane cjeline. Prva se odnosi na period štednje (tzv. period odloženosti), dok u drugom dijelu u svoj program osiguranja uključujete i osiguranje života i to baš onda kada sami procijenite da će Vam ono biti potrebno.

3D osiguranje je podijeljeno prema grupama klijenata, odgovara njihovim potrebama i namijenjeno je:

1. dimenzija - djeci
2. dimenzija - odraslim licima koja žele da se  osiguraju i štede
3. dimenzija - odraslim licima koja žele da štede

Uz ugovaranje dopunskog osiguranja za slučaj smrti usled nezgode, korisnik osiguranja dobija duplu osiguranu sumu ukoliko nastane osigurani slučaj, ili trostruku osiguranu sumu ukoliko se ovo dopunsko osiguranje ugovori još jednom.

"

 Mislite unaprijed i spremno dočekajte svaku životnu situaciju.

Pored toga što godine starosti nisu prepreka za sklapanje ugovora o osiguranju života, ovo osiguranje Vas oslobađa i plaćanja premije osiguranja u poslednjoj godini osiguranja.

I DIMENZIJA – DJECA

Ko se može osigurati?
Sva zdrava lica počevši od rođenja do 14. godine starosti. Ugovor se zaključuje sa trajanjem od 10 do 25 godina, s tim da period odloženosti mora biti najmanje do 15. godine osiguranika, i najmanje godinu dana kraći od trajanja ugovora o osiguranju.

Koja dopunska osiguranja se mogu ugovoriti uz 1. dimenziju?

Uz ovo osiguranje od početka je moguće je ugovoriti Osiguranje lica od posljedica nesrećnog slučaja (nezgode), nakon 14.godine i  Osiguranje lica za slučaj smrti usled nezgode i Osiguranje lica za slučaj hirurških intervencija, a Osiguranje lica od posljedica teže bolesti od 19. godine osiguranika.

 

PRIMJER:

Muško dijete do 1 godine

Godišnja premija

500 €

Mjesečna premija*

41,67 €

Trajanje ugovora

20 godina

Ukupno uložena premija 12.000 €
Odloženost 19 godine
Osigurana suma** 10.337 €

 

Žensko dijete do 1 godine

Godišnja premija

500 €

Mjesečna premija*

41,67 €

Trajanje ugovora

20 godina

Ukupno uložena premija 12.000 €
Odloženost 19 godine
Osigurana suma** 10.337 €

 

* Mjesečna premija uz ugovoreno plaćanje putem trajnog naloga
**Navedena osigurana suma biće uvećana za pripisanu dobit

II DIMENZIJA – OSIGURANJE + ŠTEDNJA

Ovo je osiguranje života za slučaj doživljenja, uz osiguranje za slučaj smrti. Osiguranje za slučaj smrti ne mora početi u isto vrijeme kao i osiguranje za doživljenje.

Ugovaranjem dopunskog osiguranja za slučaj smrti usled nezgode, korisnik osiguranja dobija osiguranu sumu i tokom perioda odloženosti ukoliko se desi osigurani slučaj.

Ko se može osigurati?

Sva zdrava lica od navršenih 14 godina starosti s tim da starost u trenutku isteka ugovora može biti najviše 75 godina.

 

PRIMJER

Muškarac, 30 godina

Godišnja premija

500 €

Mjesečna premija*

41,67 €

Trajanje ugovora

25 godina

Ukupno uložena premija 12.000 €
Odloženost 10 godine
Osigurana suma** 13.535 €

 

Žena, 30 godina

Godišnja premija

500 €

Mjesečna premija*

41,67 €

Trajanje ugovora

25 godina

Ukupno uložena premija 12.000 €
Odloženost 10 godine
Osigurana suma** 13.653 €

 

* Mjesečna premija uz ugovoreno plaćanje putem trajnog naloga
**Navedena osigurana suma biće uvećana za pripisanu dobit

Koja dopunska osiguranja se mogu ugovoriti uz ovu dimenziju?

Osiguranje lica od posljedica nesrećnog slučaja, Osiguranje lica od nastupanja težih bolesti, Osiguranje lica za slučaj smrti osiguranika usled nesrećnog slučaja, Osiguranje lica za slučaj hirurških intervencija.

III DIMENZIJA – ŠTEDNJA

Namijenjena je svima onima koji žele da štede novac. Ugovor o osiguranju se zaključuje sa periodom odloženosti koji je godinu dana kraći od trajanja osiguranja.

To znači da osiguranje za slučaj smrti postoji samo u posljednjoj godini trajanja ugovora.

Ugovaranjem dopunskog osiguranja za slučaj smrti usled nezgode, korisnik osiguranja dobija osiguranu sumu i tokom perioda odloženosti ukoliko se desi osigurani slučaj.

 

PRIMJER

Muškarac, 50 godina

Godišnja premija

500 €

Mjesečna premija*

41,67 €

Trajanje ugovora

25 godina

Ukupno uložena premija 12.000 €
Odloženost 24 godine
Osigurana suma** 14.051 €

 

Žena, 50 godina

Godišnja premija

500 €

Mjesečna premija*

41,67 €

Trajanje ugovora

25 godina

Ukupno uložena premija 12.000 €
Odloženost 24 godine
Osigurana suma** 13.951 €

 

* Mjesečna premija uz ugovoreno plaćanje putem trajnog naloga
**Navedena osigurana suma biće uvećana za pripisanu dobit

Koja dopunska osiguranja se mogu ugovoriti uz 3. dimenziju?

Osiguranje lica od posljedica nesrećnog slučaja, Osiguranje lica od nastupanja težih bolesti, Osiguranje lica za slučaj smrti osiguranika usled nesrećnog slučaja, Osiguranje lica za slučaj hirurških intervencija.

 

USLOVI OSIGURANJA

  • Osiguranik može biti star od 0 do 65 godina
  • Ugovor se može zaključiti na najmanje 10 godina, a najviše na 25 godina
  • Minimalna premija 300 € godišnje

Ukoliko se plaćanje premije kod novozaključenih ugovora realizuje putem trajnog naloga kod neke od poslovnih banaka, klijent je oslobođen doplatka za sva ispodgodišnja plaćanja. Takođe, na ovaj način mjesečno plaćanje premije znatno je komfornije za ugovarača osiguranja.

U nastavku možete preuzeti uslove osiguranja koji su trenutno na snazi. Za sve prethodne verzije uslova osiguranja, molimo da nas kontaktirate: office@wiener.co.me

Opšti uslovi za osiguranje života

Dopunski uslovi za 3D osiguranje

Dopunsko osiguranje za slučaj smrti od nezgode uz osiguranje života